Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์"

5
มี.ค.

รายชื่อนักศึกษาขอสอบย้อนหลัง

รายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคปกติ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบย้อนหลัง (GE) 2/61  ดาวน์โหลด
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4
ก.พ.

ตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ 2/2561
ตารางสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคปกติ
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบ (GE) 2/61  ดาวน์โหลด
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเตรียม
ความพร้อมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม 1

8 พฤษภาคม 2562
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 3/2562

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

3 เมษายน 2562
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 61

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

8 พฤษภาคม 2562
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 62

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

21 มีนาคม 2562
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
24 กันยายน 2561 วีดีโองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คลิกเพื่อดููวีดีโอ
7 มีนาคม 2561 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
6 กันยายน 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
9 พฤษภาคม 2560 แจ้งประกาศฯ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  รายละเอียด..
26 เมษายน 2560 แจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง  รายละเอียด..
8 มีนาคม 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ / ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด  สายวิชาการ ,สายสนับสนุน
   
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
1 มีนาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน+อังกฤษ จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาศตวรรษที่ 21  ดูภาพ..
28 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2562  ดูภาพ..
14 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรภาษาไทยจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับ ม.ปลาย/ปวช.  ดูภาพ..
14 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดการแข่งขันออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ ม.ปลาย  ดูภาพ..
14 กุมภาพันธ์ 2562 การประกวดแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดูภาพ..
13-17 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการงานราชภัฏตักสิลาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ดูภาพ..
13 กุมภาพันธ์ 2562 การแสดงละครเวทีเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ซินเดอเรลลา  ดูภาพ..
13 กุมภาพันธ์ 2562 การแสดงละครเวทีเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สโนไวท์  ดูภาพ..
12 กุมภาพันธ์ 2562 การแสดงละครเวทีเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ เรื่อง โฉมงามกับเจ้าชายอสูร  ดูภาพ..
23 มกราคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2562  ดูภาพ..
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น

เริ่มนับวันที่ 7 มีนาคม 2561
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences