Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์-นักศึกษา"

9
เม.ย.64

ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรง
ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์มรับสมัคร  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29
มิ.ย.63

วีดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

วีดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ประจำปีการศึกษา 2563
คลิก  เพื่อเข้าชมวีดีโอ...
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13
ม.ค.63

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (1 มิ.ย.-30 พ.ย.62)
แบบฟอร์ม  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanities and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.64

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

31 พฤษภาคม 2564
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  พิธีสงน้ำพระพรหมและรดน้ำขอพร
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

ณ ศาลพระพรหม มรม.

9 เมษายน 2564
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 4/2564

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

19 พฤษภาคม 2564
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

8 เมษายน 2564
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
15 กุมภาพันธ์ 2564 แบบฟอร์ม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ วงรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 สายวิชาการ/สายสนับสนุน
13 มกราคม 2563 แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
6 สิงหาคม 2562 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
10 กรกฎาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ดาวน์โหลด...
10 กรกฎาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ฉบับไ้ด้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด...
25 มิถุนายน 2562 การประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งฯ รายละเอียด...
24 กันยายน 2561 วีดีโองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คลิกเพื่อดููวีดีโอ
7 มีนาคม 2561 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
6 กันยายน 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
   
Faculty of Humanities and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
2 เมษายน 2564 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2564   ดูภาพ..
17 ธันวาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2563   ดูภาพ..
2 ธันวาคม 2563 การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2563   ดูภาพ..
14 ตุลาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2563   ดูภาพ..
14 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 62   ดูภาพ..
24 สิงหาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2563   ดูภาพ..
4 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   ดูภาพ..
17 กรกฎาคม 2563 การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2562   ดูภาพ..
10 กรกฎาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563   ดูภาพ..
5 มีนาคม 2563 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน   ดูภาพ..
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น

เริ่มนับวันที่ 7 มีนาคม 2561
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences