Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์-นักศึกษา"

9
เม.ย.64

ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรง
ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์มรับสมัคร  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29
มิ.ย.63

วีดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

วีดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ประจำปีการศึกษา 2563
คลิก  เพื่อเข้าชมวีดีโอ...
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13
ม.ค.63

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (1 มิ.ย.-30 พ.ย.62)
แบบฟอร์ม  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanities and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดโครงจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี
พ.ศ. 2565 - 2569

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

29-30 กรกฎาคม 2564
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมวิสามัญ
ประจำปีการศึกษา 2564

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 (510 ที่นั่ง)

23 กรกฎาคม 2564
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.64

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

27 กรกฎาคม 2564
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
ครั้งที่ 1/2564

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

23 กรกฎาคม 2564
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
15 กุมภาพันธ์ 2564 แบบฟอร์ม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ วงรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 สายวิชาการ/สายสนับสนุน
13 มกราคม 2563 แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
6 สิงหาคม 2562 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
10 กรกฎาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ดาวน์โหลด...
10 กรกฎาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ฉบับไ้ด้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด...
25 มิถุนายน 2562 การประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งฯ รายละเอียด...
24 กันยายน 2561 วีดีโองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คลิกเพื่อดููวีดีโอ
7 มีนาคม 2561 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
6 กันยายน 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
   
Faculty of Humanities and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
5 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรสาขาิชาภาษาจีน จัดลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) (ออนไลน์)    ดูภาพ..
5 กรกฎาคม 2564 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2564 (ออนไลน์)    ดูภาพ..
24 มิถุนายน 2564 การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564    ดูภาพ..
23 มิถุนายน 2564 การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563    ดูภาพ..
15 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2564    ดูภาพ..
15 มิถุนายน 2564 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่    ดูภาพ..
15 มิถุนายน 2564 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอน    ดูภาพ..
19 พฤษภาคม 2564 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.64    ดูภาพ..
19 พฤษภาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2564    ดูภาพ..
9 เมษายน 2564 พิธีสรงน้ำพระพรหมและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564   ดูภาพ..
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น

เริ่มนับวันที่ 7 มีนาคม 2561
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences