Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
จำนวนบุคลากร
บุคลากร (แยกตามตำแหน่ง) :
จำนวน (คน)
    - ข้าราชการ
33
    - พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ : พนักงานมหาวิทยาลัย)
27
    - พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ)
63
    - พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน : พนักงานราชการ)
1
    - พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน : พนักงานมหาวิทยาลัย)
5
    - พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
12
    - พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ : ชาวต่างประเทศ)
5
รวม 
146
 
บุคลากร (แยกตามตำแหน่งวิชาการ) :
จำนวน (คน)
    - รองศาสตราจารย์
4
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
16
    - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
6
รวม 
26
 
บุคลากร (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) :
จำนวน (คน)
    - ข้าราชการ (ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
13
    - พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
11
    - อาจารย์ชาวต่างประเทศ (ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก)
1
รวม 
25
 
* ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 
 
บุคลากร (สายวิชาการแยกตามวุฒิการศึกษา) :
วุฒิ/ตำแหน่ง
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาจารย์
7
84
11
ผศ.
1
8
15
รศ.
-
2
3
ศ.
-
-
-
รวม 
8
94
29
 
* ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ค่านิยม / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
พันธกิจ / วัตถุประสงค์
ตราสัญลักษณ์ / สีประจำคณะ
นโยบาย 8 ด้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์
จำนวนบุคลากร
จำนวนนักศึกษา
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences