Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาครียนที่ 1/2556
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันเปิดภาคเรียน3 มิ.ย. 2556 3 มิ.ย. 2556
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา11 มี.ค. 2556 30 มิ.ย. 2556
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE1 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556
  -ชั้นปี 11 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556
  -ชั้นปี 21 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556
  -ชั้นปี 31 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556
  -ชั้นปี 41 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556
  -ชั้นปีอื่น ๆ1 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556
  -ช่วงวันเพิ่ม-ลด- เปลี่ยนกลุ่ม รายวิชา1 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556
  -ช่วงการถอนรายวิชา1 มิ.ย. 2556 14 มิ.ย. 2556
  -ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด18 มี.ค. 2556 21 ก.ย. 2556
 • วันชำระเงินตามปกติ20 มี.ค. 2556 28 มิ.ย. 2556
  -ชำระเงินลงทะเบียนโดยผ่านธนาคาร20 มี.ค. 2556 28 มิ.ย. 2556
  -วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด30 มิ.ย. 2556 30 มิ.ย. 2556
 • ช่วงลงทะเบียนเพิ่มถอน24 มี.ค. 2556 10 พ.ค. 2556
 • ช่วงวันทำเรื่อง ลาพัก - รักษาสภาพ15 มิ.ย. 2556 6 ก.ย. 2556
  -ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา15 มิ.ย. 2556 6 ก.ย. 2556
 • ช่วงวันสอบปลายภาค16 ก.ย. 2556 20 ก.ย. 2556
  -ช่วงวันของการส่งผลการเรียน21 ก.ย. 2556 31 ต.ค. 2556
  -การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา23 ก.ย. 2556 31 ต.ค. 2556
  Faculty of Humanites and Social Sciences
  .
   + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
   
  ภาคปกติ
    - ภาคเรียนที่ 2/2561
    - ภาคเรียนที่ 1/2561
    - ภาคเรียนที่ 3/2560
    - ภาคเรียนที่ 2/2560
    - ภาคเรียนที่ 1/2560
   
   
  ภาค กศ.บป. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
    - ภาคเรียนที่ 2/2561
    - ภาคเรียนที่ 1/2561
    - ภาคเรียนที่ 3/2560
    - ภาคเรียนที่ 2/2560
    - ภาคเรียนที่ 1/2560
   
  Faculty of Humanites and Social Sciences
  Faculty of Humanites and Social Sciences