Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาครียนที่ 1/2560
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
19 มิ.ย. 2560  - เปิดเรียนและพบอาจารย์ที่ปรึกษา
12 - 30 มิ.ย. 2560  - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน ONLINE 1/2560
30 มิ.ย. 2560  - วันสุดท้ายของการขอถอน เปลี่ยน หรือเพิ่มรายวิชาเรียน
10 ก.ค. 2560  - นักศึกษาพิมพ์ใบ Bill Payment จากระบบบริการการศึกษา
12 - 18 ก.ค. 2560  - กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
19 ก.ค. 2560  - วันแรกของการชำระเงินลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)
22 - 30 ก.ค. 2560  - นักศึกษายื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
7 - 11 ส.ค. 2560  - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
21 ส.ค. - 29 ก.ย. 2560  - ขอยกเลิกรายวิชาโดยมีผลการเรียนเป็น "W"
15 ก.ย. 2560  - วันสุดท้ายของการยื่นเรื่องพิจารณาการมีสิทธิ์สอบของนักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ถึง 80%
22 ก.ย. 2560  - วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
29 ก.ย. 2560  - วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)
2 - 6 ต.ค. 2560  - สอบปลายภาคเรียนตามตารางสอบ (วิชาพื้นฐานทั่วไป GE)
9 - 13 ต.ค. 2560  - สอบปลายภาคเรียนตามตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
9 - 13 ต.ค. 2560  - นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2560 ในระบบบริการการศึกษา
16 - 31 ต.ค. 2560  - ปิดภาคเรียน 1/2560
23 - 27 ต.ค. 2560  - ส่งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 2560  - ส่งผลการเรียนนักศึกษาทั้งหมด
30 ต.ค. - 17 พ.ย. 2560  - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน ONLINE 2/2560
6 พ.ย. 2560  - เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
*หมายเหตุ

 - วันที่ 10 กรกฏาคม 2560 หยุด "วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา"
 - วันที่ 11 กรกฏาคม 2560 หยุด "วันหยุดชดเชยเข้าพรรษา"
 - วันที่ 14 สิงหาคม 2560 หยุด "วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ"

Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ภาคปกติ
  - ภาคเรียนที่ 2/2561
  - ภาคเรียนที่ 1/2561
  - ภาคเรียนที่ 3/2560
  - ภาคเรียนที่ 2/2560
  - ภาคเรียนที่ 1/2560
 
 
ภาค กศ.บป. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
  - ภาคเรียนที่ 2/2561
  - ภาคเรียนที่ 1/2561
  - ภาคเรียนที่ 3/2560
  - ภาคเรียนที่ 2/2560
  - ภาคเรียนที่ 1/2560
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences