Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาครียนที่ 2/2560
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
6 พ.ย. 2560  - เปิดเรียนและพบอาจารย์ที่ปรึกษา
30 ต.ค. - 17 พ.ย. 2560  - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน ONLINE 2/2560
17 พ.ย. 2560  - วันสุดท้ายของการขอถอน เปลี่ยน หรือเพิ่มรายวิชาเรียน
24 พ.ย. 2560  - นักศึกษาพิมพ์ใบ Bill Payment จากระบบบริการการศึกษา
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560  - กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
4 ธ.ค. 2560  - วันแรกของการชำระเงินลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)
25 - 29 ธ.ค. 2560  - สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560
23 ธ.ค.60 - 7 ม.ค. 2561  - นักศึกษายื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
1 - 16 ก.พ. 2561  - ขอยกเลิกรายวิชาโดยมีผลการเรียนเป็น "W"
2 ก.พ. 2561  - วันสุดท้ายของการยื่นเรื่องพิจารณาการมีสิทธิ์สอบของนักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ถึง 80%
9 ก.พ. 2561  - วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
16 ก.พ. 2561  - วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)
19 - 23 ก.พ. 2561  - สอบปลายภาคเรียนตามตารางสอบ (วิชาพื้นฐานทั่วไป GE)
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561  - สอบปลายภาคเรียนตามตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
26 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561  - นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2560 ในระบบบริการการศึกษา
5 - 30 มี.ค. 2561  - ปิดภาคเรียน 2/2560
5 - 9 มี.ค. 2561  - ส่งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
5 - 9 มี.ค. 2561  - ส่งผลการเรียนนักศึกษาทั้งหมด
26 มี.ค. - 3 เม.ย. 2561  - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน ONLINE 2/2560
2 เม.ย. 2561  - เปิดภาคเรียนที่ 3/2560
*หมายเหตุ

 - วันที่ 5 ธันวาคม 2560 หยุด "วันหยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9"
 - วันที่ 11 ธันวาคม 2560 หยุด "ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ"
 - วันที่ 1 มกราคม 2561 หยุด "วันขึ้นปีใหม่"
 - วันที่ 2 มกราคม 2561 หยุด "ชดเชยวันส่งท้ายปีเก่า"
 - วันที่ 1 มีนาคม 2561 หยุด "วันมาฆบูชา"

Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ภาคปกติ
  - ภาคเรียนที่ 2/2561
  - ภาคเรียนที่ 1/2561
  - ภาคเรียนที่ 3/2560
  - ภาคเรียนที่ 2/2560
  - ภาคเรียนที่ 1/2560
 
 
ภาค กศ.บป. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
  - ภาคเรียนที่ 2/2561
  - ภาคเรียนที่ 1/2561
  - ภาคเรียนที่ 3/2560
  - ภาคเรียนที่ 2/2560
  - ภาคเรียนที่ 1/2560
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences