Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) ประจำภาครียนที่ 1/2560
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
วัน เดือน ปี
กิจกรรมต่าง ๆ
22 ก.ค. 2560  - เปิดเรียนและพบอาจารย์ที่ปรึกษา
15 - 30 ก.ค. 2560  - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน ONLINE 1/2560
30 ก.ค. 2560  - วันสุดท้ายของการขอถอน เปลี่ยน หรือเพิ่มรายวิชาเรียน
19 ส.ค. 2560  - นักศึกษาพิมพ์ใบ Bill Payment จากระบบบริการการศึกษา
19 - 27 ส.ค. 2560  - กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
2 ก.ย. 2560  - วันแรกของการชำระเงินลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)
23 ก.ย. - 1 ต.ค. 2560  - นักศึกษายื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
16 - 17 ก.ย. 2560  - สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
23 ก.ย. - 22 ต.ค. 2560  - ขอยกเลิกรายวิชาโดยมีผลการเรียนเป็น "W"
22 ต.ค. 2560  - วันสุดท้ายของการยื่นเรื่องพิจารณาการมีสิทธิ์สอบของนักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ถึง 80%
5 พ.ย. 2560  - วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักษา
5 พ.ย. 2560  - วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)
4 - 5 พ.ย. 2560  - สอบปลายภาคเรียนตามตารางสอบ (วิชาพื้นฐานทั่วไป GE)
11 - 12 พ.ย. 2560  - สอบปลายภาคเรียนตามตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
11 - 12 พ.ย. 2560  - นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 1/2560 ในระบบบริการการศึกษา
-  - ปิดภาคเรียน 1/2560
18 - 19 พ.ย. 2560  - ส่งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560
18 - 19 พ.ย. 2560  - ส่งผลการเรียนนักศึกษาทั้งหมด
11 - 26 พ.ย. 2560  - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน ONLINE 1/2559
18 พ.ย. 2560  - เปิดภาคเรียนที่ 2/2560
*หมายเหตุ

 - วันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 หยุด "วันแม่แห่งชาติ"

Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ภาคปกติ
  - ภาคเรียนที่ 2/2561
  - ภาคเรียนที่ 1/2561
  - ภาคเรียนที่ 3/2560
  - ภาคเรียนที่ 2/2560
  - ภาคเรียนที่ 1/2560
 
 
ภาค กศ.บป. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
  - ภาคเรียนที่ 2/2561
  - ภาคเรียนที่ 1/2561
  - ภาคเรียนที่ 3/2560
  - ภาคเรียนที่ 2/2560
  - ภาคเรียนที่ 1/2560
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences