Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) ประจำภาครียนที่ 3/2559
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
วัน เดือน ปี
กิจกรรมต่าง ๆ
11 มี.ค. 2560  - เปิดเรียนและพบอาจารย์ที่ปรึกษา
4 - 19 มี.ค. 2560  - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน ONLINE 3/2559
19 มี.ค. 2560  - วันสุดท้ายของการขอถอน เปลี่ยน หรือเพิ่มรายวิชาเรียน
1 เม.ย. 2560  - นักศึกษาพิมพ์ใบ Bill Payment จากระบบบริการการศึกษา
1 - 9 เม.ย. 2560  - การชำระเงินลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
22 เม.ย. 2560  - วันแรกของการชำระเงินลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)
30 มี.ค. - 7 เม.ย. 2560  - นักศึกษายื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2559
6 - 7 พ.ค. 2560  - สอบกลางภาคเรียนที่ 3/2559
13 พ.ค. - 11 มิ.ย. 2560  - วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียนโดยมีผลการเรียนเป็น "W"
11 มิ.ย. 2560  - วันสุดท้ายของการยื่นเรื่องพิจารณาการมีสิทธิ์สอบของนักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ถึง 80%
18 มิ.ย. 2560  - วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักษา
25 มิ.ย. 2560  - วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)
24 - 25 มิ.ย. 2560  - สอบปลายภาคเรียนตามตารางสอบ (วิชาพื้นฐานทั่วไป GE)
1 - 2 ก.ค. 2560  - สอบปลายภาคเรียนตามตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3/2559
1 - 2 ก.ค. 2560  - นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 3/2559 ในระบบบริการการศึกษา
-  - ปิดภาคเรียน 3/2559
8 - 9 ก.ค. 2560  - ส่งผลการเรียนของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2559
8 - 9 ก.ค. 2560  - ส่งผลการเรียนนักศึกษาทั้งหมด
8 ก.ค. 2560  - เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
1 - 16 ก.ค. 2560  - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน ONLINE 1/2560
*หมายเหตุ

 - วันที่ 15 - 16 เมษายน 2560 หยุด "วันสงกรานต์"

Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ภาคปกติ
  - ภาคเรียนที่ 2/2561
  - ภาคเรียนที่ 1/2561
  - ภาคเรียนที่ 3/2560
  - ภาคเรียนที่ 2/2560
  - ภาคเรียนที่ 1/2560
 
 
ภาค กศ.บป. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
  - ภาคเรียนที่ 2/2561
  - ภาคเรียนที่ 1/2561
  - ภาคเรียนที่ 3/2560
  - ภาคเรียนที่ 2/2560
  - ภาคเรียนที่ 1/2560
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences