Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป (วันเสาร์ - วันอาทิตย์) ประจำภาครียนที่ 3/2560
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
31 มี.ค. 2561  - เปิดเรียนและพบอาจารย์ที่ปรึกษา
24 มี.ค. - 8 เม.ย. 2561  - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน ONLINE 3/2560
8 เม.ย. 2561  - วันสุดท้ายของการขอถอน เปลี่ยน หรือเพิ่มรายวิชาเรียน
28 เม.ย. 2561  - นักศึกษาพิมพ์ใบ Bill Payment จากระบบบริการการศึกษา
28 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561  - กำหนดการชำระเงินลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
12 พ.ค. 2561  - วันแรกของการชำระเงินลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)
19 - 27 พ.ค. 2561  - นักศึกษายื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560
26 - 27 พ.ค. 2561  - สอบกลางภาคเรียนที่ 3/2560
16 มิ.ย. - 8 ก.ค. 2561  - ขอยกเลิกรายวิชาโดยมีผลการเรียนเป็น "W"
1 ก.ค. 2561  - วันสุดท้ายของการยื่นเรื่องพิจารณาการมีสิทธิ์สอบของนักศึกษาที่เวลาเรียนไม่ถึง 80%
8 ก.ค. 2561  - วันสุดท้ายของการชำระเงินเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักษา
8 ก.ค. 2561  - วันสุดท้ายของการชำระเงินลงทะเบียน (โดยเสียค่าปรับ)
14 - 15 ก.ค. 2561  - สอบปลายภาคเรียนตามตารางสอบ (วิชาพื้นฐานทั่วไป GE)
21 - 22 ก.ค. 2561  - สอบปลายภาคเรียนตามตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3/2560
21 - 22 ก.ค. 2561  - นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 3/2560 ในระบบบริการการศึกษา
ไมมี่ปิด  - ปิดภาคเรียน 3/2560
28 - 29 ก.ค. 2561  - ส่งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2560
28 - 29 ก.ค. 2561  - ส่งผลการเรียนนักศึกษาทั้งหมด
28 ก.ค. - 12 ส.ค. 2561  - นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียน ONLINE 1/2561
4 ส.ค. 2561  - เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
*หมายเหตุ

 - วันที่ 14-15 เมษายน 2561 หยุด "วันสงกรานต์"
 - วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561 หยุด "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา"

Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ภาคปกติ
  - ภาคเรียนที่ 1/2561
  - ภาคเรียนที่ 3/2560
  - ภาคเรียนที่ 2/2560
  - ภาคเรียนที่ 1/2560
  - ภาคเรียนที่ 1/2559
  - ภาคเรียนที่ 2/2559
  - ภาคเรียนที่ 3/2559
 
 
ภาค กศ.บป. (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)
  - ภาคเรียนที่ 1/2561
  - ภาคเรียนที่ 3/2560
  - ภาคเรียนที่ 2/2560
  - ภาคเรียนที่ 1/2560
  - ภาคเรียนที่ 1/2559
  - ภาคเรียนที่ 2/2559
  - ภาคเรียนที่ 3/2559
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences