Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
คณะกรรมการประจำคณะ
คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
ประธานกรรมการ
2. ดร.ณิชาภา ยศุตมธาดา รองคณบดี กรรมการ
3. อ.รตนดา อาจวิชัย รองคณบดี กรรมการ
4. ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี รองคณบดี กรรมการ
5. ผศ.ดร.เชษฐา จักรไชย ผู้แทนประธานบริหารหลักสูตร กรรมการ
6. อ.นัยนา ประทุมรัตน์ ผู้แทนประธานบริหารหลักสูตร กรรมการ
7. อ.ดร.ปริยัติ นามสง่า ผู้แทนประธานบริหารหลักสูตร กรรมการ
8. อ.ผุสดี กิจบุญ ผู้แทนประธานบริหารหลักสูตร กรรมการ
9. อ.ดร.อำพร แสงไชยา ผู้แทนคณาจารย์ประจำ กรรมการ
10. อ.ชุติภา กองสมบัติ ผู้แทนคณาจารย์ประจำ กรรมการ
11. อ.วุฒิสิทธิ์ จีระกมล ผู้แทนคณาจารย์ประจำ กรรมการ
12. รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13. ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14. นายไชยศิลป์ ไชยคำภา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15. นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีบุญคง สีเสน รักษาราชการแทนหัวหน้า
สำนักงานคณบดี
กรรมการและเลขานุการ
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ทำเนียบคณบดี
คณะผู้บริหารคณะ
คณะกรรมการบริหารคณะ
คณะกรรมการประจำคณะ
โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างสำนักงานคณบดี
    คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร (รองคณบดี)
    คำสั่ง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี
    แบบประเมิน
     + การบริหารงานผู้บริหาร
    อำนาจ หน้าที่คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
     + ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ กบค.
    อำนาจ หน้าที่คณะกรรมการประจำคณะ
     + ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ กปค.
    แบบประเมิน
     + การปฏิบัติงานคณะกรรมการ กปค.
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences