Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์"

2
มี.ค.

รายชื่อสอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ 2/2560

รายชื่อสอบย้อนหลัง รายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคปกติ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษาขอสอบย้อนหลัง (GE) 2/2560  ดาวน์โหลด
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8
ก.พ.

ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ 2/2560
ตารางสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคปกติ
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) 2/2560  ดาวน์โหลด
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ร่วมพิธีสรงน้ำพระเจ้าศรีโสภณ
สัตตนาคสิริราชภัฏมหาสารคาม

ณ มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม

8 เมษายน 2561
 

ฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ

  จัดโครงการบูรณาการยกระดับความรู้และ
การขับเคลื่อนประกันคุณภาพการศึกษา

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

2-3 เมษายน 2561
 
   

ฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์

  ฝ่ายบริหารและวิชาการ จัดโครงการ
การเขียนแผนบริหารหลักสูตร

ณ ห้องประชุม 4B ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาฯ

4-5 เมษายน 2561
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดโครงการศึกษาดูงานแสวงหาความร่วมมือ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน

ณ มหาวิทยาลัยเว้

20-23 มีนาคม 2561
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
7 มีนาคม 2561 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
6 กันยายน 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
9 พฤษภาคม 2560 แจ้งประกาศฯ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  รายละเอียด..
26 เมษายน 2560 แจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง  รายละเอียด..
8 มีนาคม 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ / ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด  สายวิชาการ ,สายสนับสนุน
   
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
28 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรศิลปกรรมและวิจิตรศิลป์ จัดนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์  ดูภาพ..
14 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 1/2561  ดูภาพ..
7 กุมภาพันธ์ 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 2/2561  ดูภาพ..
29 มกราคม 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2561  ดูภาพ..
21 ธันวาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2560  ดูภาพ..
24 พฤศจิกายน 2560 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2560  ดูภาพ..
16 พฤศจิกายน 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 6/2560  ดูภาพ..
16 พฤศจิกายน 2560 ชมรมคนรักในหลวงร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดูภาพ..
9 พฤศจิกายน 2560 การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2/2560  ดูภาพ..
31 ตุลาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 7/2560  ดูภาพ..
31 ตุลาคม 2560 โครงการนิทรรศการภาพถ่ายพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ดูภาพ..
12 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการวิชาการสัญจร 60  ดูภาพ..
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น

เริ่มนับวันที่ 7 มีนาคม 2561
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences