Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
สถาบันศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแพทย์แผนไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะกรรมการดำเนินงาน
1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ วรกุล
ประธานกรรมการ
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร สุจารี
รองประธานกรรมการ
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี
รองประธานกรรมการ
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพร ศุภตรับวรพงศ์
รองประธานกรรมการ
5.
อาจารย์สุชาลักษม์ ธรรมดวงศรี
กรรมการ
6.
อาจารย์ปภาวี รัตนธรรม
กรรมการ
7.
นายธรรมรัตน์ รัตนพันธุ์
กรรมการ
8.
อาจารย์นุจรี ใจประนบ
กรรมการ
9.
อาจารย์สุภาพร กุลธินี
กรรมการ
10.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ฮามคำไพ
กรรมการ
11.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย ศรีสารคาม
กรรมการ
12.
อาจารย์อุดม อาจศิริ
กรรมการ
13.
อาจารย์ชูศิลป์ เสนาวงศ์
กรรมการ
14.
อาจารย์ ดร.อรนุช วัฒนาเสถียร
กรรมการ
15.
อาจารย์นิคสันต์ บุตรศรีวงค์
กรรมการ
16.
อาจารย์สังทอง วิชาเรือง
กรรมการ
17.
อาจารย์ฐิบุญศานฐ์ ภัทรธนานันท์
กรรมการ
18.
อาจารย์วิลาวัลย์ บุญมาตย์
กรรมการ
19.
อาจารย์ทัศนี รัตนรามา
กรรมการ
20.
อาจารย์สุวิจักขณ์ วัชรพันธ์จิต
กรรมการ
21.
อาจารย์ฉวัลักษณ์ ภักดีเจริญวัฒน์
กรรมการ
22.
อาจารย์นพรุจ คำเหนือ
กรรมการ
23.
อาจารย์สุพรรณ ปานเรียนแสน
กรรมการ
24.
อาจารย์บัวพัน วมะพุทธา
กรรมการ
25.
นายบุญมี พลลาภ
กรรมการ
26.
นายวสันต์ ปะกิสังข์
กรรมการ
27.
อาจารย์พัฒนรัฐพงศ์ ไลออน
กรรมการ
28.
อาจารย์ ดร.ชมนาถ แปลงมาลย์
กรรมการ
29.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เนตรพะไล
กรรมการและเลขานุการ
30.
นายศุภฤกษ์ อ่อนบัวขาว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
หน้าที่
   1. ประสานการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ติดตาม ดูแล ความเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ กำหนดนโยบายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดไว้
   2. ทำงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานลงนามดารทำความร่วมมือ (MOU) บันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับสถาบันการศึกษของรัฐ หน่วยงานเอกชน ภาคธุรกิจ โรงงานยา หรือหน่วยงานอื่นๆ การขอจัดตั้งหรือขอขยายสาขาการเรียนการสอนด้านวิชาชีพแพทย์แผนไทย ดูแลรายรับ-รายจ่ายของศูนย์ศึกษาและพัฒนาการแพทย์แผนไทยที่ได้จากการจัด
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
 :: บัณฑิตวิทยาลัย
 :: กองพัฒนานักศึกษา
 :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
 :: สำนักส่งเสริมวิชาการ
 :: สถาบันวิจัยและพัฒนา
 

  สถาบันศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
     แพทย์แผนไทย

สภาการแพทย์แผนไทย ให้การรับรอง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
 :: ดาวน์โหลด..
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences