Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
สถาบันศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแพทย์แผนไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
แบบฟอร์ม
    ใบมอบตัวศิษย์
      ผู้รับการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพ
      สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
       ดาวน์โหลด...
 
    แบบคำขอรับการช่วยเหลือหรือสนับสนุน
     จากสำนักงานกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
       ดาวน์โหลด...
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
 :: บัณฑิตวิทยาลัย
 :: กองพัฒนานักศึกษา
 :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
 :: สำนักส่งเสริมวิชาการ
 :: สถาบันวิจัยและพัฒนา
 

  สถาบันศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
     แพทย์แผนไทย

สภาการแพทย์แผนไทย ให้การรับรอง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
 :: ดาวน์โหลด..
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences