Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences

Faculty of Humanites and Social Sciences
สถาบันศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแพทย์แผนไทย # เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 4 # ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
กิจกรรม "สถาบัน"
 

สะออนภูมิปัญญาอีสาน

   สถาบันฯ จัดโครงการสะออนภูมิปัญญา
อีสาน ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และฯ

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

1 ตุลาคม 2559
 

จัดนิทรรศการ

   สถาบันฯ ไ้ด้ร่วมจัดนิทรรศการแพทย์แผนไทย
การสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

22-24 สิงหาคม 2559
 
   

ประชุมคณะกรรมการ

   สถาบันฯ การประชุมคณะกรรมการศูนย์

ศึกษาการแพทย์แผนไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

9 สิงหาคม 2559
 

ศึกษาดูงาน

   สถาบันฯ ศึกษาดูงาน สวนสมุนไพรสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ณ จังหวัดระยอง
29-31 กรกฎาคม 2559
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าว ประชาสัมพันธ์
1 กันยายน 2559
สถาบันศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแพทย์แผนไทย เปิดรับนักศึกษา รุ่นที่ 4   รายละเอียด..
   
 
 ดูข่าวทั้งหมด ..
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประมวล ภาพกิจกรรม
- ------ 2558
สถาบันฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แพทย์แผนไทย ประปีการศึกษา 2558   ดูภาพ..
   
 
 ดูภาพทั้งหมด ..
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
 :: บัณฑิตวิทยาลัย
 :: กองพัฒนานักศึกษา
 :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
 :: สำนักส่งเสริมวิชาการ
 :: สถาบันวิจัยและพัฒนา
 

  สถาบันศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
     แพทย์แผนไทย

สภาการแพทย์แผนไทย ให้การรับรอง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
 :: ดาวน์โหลด..
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences