Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
สถาบันศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแพทย์แผนไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เปิดรับสมัครนักศึกษา
   วิชาการแพทย์แผนไทยเพื่อผดุงภูมิปัญญาท้องถิ่น 3 สาขา
   1. สาขาเภสัชกรรมไทย ( รับสมัครนักศึกษา จำนวน 30 คน)
   2. สาขาเวชกรรมไทย (รับสมัครนักศึกษา จำนวน 30 คน)
   3. สาขานวดไทย (รับสมัครนักศึกษา จำนวน 30 คน)
   เรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์ ตามปฏิทินการศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 – 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
   สาขาเภสัชกรรมไทย (หลักสูตร 2 ปี)
   1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   2. มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
   3. อ่านออกเขียนได้
   4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่อุปสรรคต่อการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
 
   สาขาเวชกรรมไทย (หลักสูตร 3 ปี)
   1. ผ่านหรือสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทยของกระทรวงสาธารณสุข
   2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   3. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
   4. อ่านออกเขียนได้
   5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่อุปสรรคต่อการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
 
   สาขานวดไทย (หลักสูตร 2 ปี)
   1. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
   2. มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
   3. อ่านออกเขียนได้
   4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่อุปสรรคต่อการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติวิชาชีพแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556
 
อาจารย์ผู้สอนแพทย์แผนไทย
   1. อาจารย์สังทอง วิชาเรือง
   2. อาจารย์ฐิบุญศานฐ์ ภัทรธนานันท์
   3. อาจารย์อุดม อาจศิริ
   4. อาจารย์นิคสันต์ บุตรศรีวงศ์
   5. อาจารย์ชูศิลป์ เสนาวงศ์
 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
ลำดับ
สาขา
ค่าลงทะเบียนเรียน
รวมค่าใช้จ่าย
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
ปี 5
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 3
ภาคเรียนที่ 4
ภาคเรียนที่ 5
1.
- เภสัชกรรมไทย
3,500
6,000
3,500
6,000
-
19,000
2.
- เวชกรรมไทย
3,500
3,000
6,500
6,000
ฝึกงานในสถานพยาบาลที่ทำ MOU ไว้
19,000
3.
- นวดไทย
3,500
3,000
6,500
6,000
-
19,000
 
การสอบสัมภาษณ์
   1. สอบอัตนัย (ข้อเขียน) เพื่อทราบเจตคติของผู้เรียนเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
   2. สอบสัมภาษณ์
 
หลักฐานประกอบการสมัครเรียนแพทย์แผนไทย
   1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
   4. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ) จำนวน 2 ฉบับ
   5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 
สนใจติดต่อสมัครเรียนได้ที่
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ วรกุล โทรศัพท์ 089-9443136
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เนตรพะไล โทรศัพท์ 087-4388673
   คุณศุภฤกษ์ อ่อนบัวขาว โทรศัพท์ 089-6217178
   ชั้น 1 ฝ่ายวิชาการ สถาบันศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาแพทย์แผนไทย ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-742623 โทรสาร 043-742623
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
 :: บัณฑิตวิทยาลัย
 :: กองพัฒนานักศึกษา
 :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
 :: สำนักส่งเสริมวิชาการ
 :: สถาบันวิจัยและพัฒนา
 

  สถาบันศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
     แพทย์แผนไทย

สภาการแพทย์แผนไทย ให้การรับรอง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
 :: ดาวน์โหลด..
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences