Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
สถาบันศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแพทย์แผนไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
แผนการเรียน วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
 
ระยะเวลาเรียน 2 ปี 800 ชั่วโมง รุ่นที่ 1
ภาคเรียนที่ 1/2558
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั่วโมง
หน่วยกิต
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000111
ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย
30
2(2-0-6)
วิชาชีพ
ภ 000116
เภสัชกรรมไทย 1
15
1(0-6-3)
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000112
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
30
3(3-0-6)
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000113
หลักการวิจัยเบื้องต้น
21
2(2-0-6)
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000114
พฤกศาสตร์พื้นบ้าน
30
3(3-12-6)
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000115
ร่างกายมนุษย์
30
3(2-6-6)
รวม
156
ภาคเรียนที่ 2/2558
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั่วโมง
หน่วยกิต
วิชาชีพ
ภ 000121
เภสัชกรรมไทย 2
54
3(3-12-6)
วิชาชีพ
ภ 000122
เภสัชกรรมไทย 3
72
3(3-12-12)
วิชาชีพ
ภ 000123
เภสัชกรรมไทย 4
118
7(7-24-20)
รวม
244
ภาคเรียนที่ 3/2558
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั่วโมง
หน่วยกิต
การฝึกประสบการณ์ทาง
ภ 000211
ปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย 1
160
1(0-12-3)
วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
-
(ปฏิบัติ)
-
-
รวม
160
ภาคเรียนที่ 1/2559
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั่วโมง
หน่วยกิต
การฝึกประสบการณ์ทาง
ภ 000212
ปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย 2
240
2(0-12-3)
วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
-
(ปฏิบัติ)
-
-
รวม
240
 
ระยะเวลาเรียน 2 ปี 800 ชั่วโมง รุ่นที่ 2
ภาคเรียนที่ 2/2558
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั่วโมง
หน่วยกิต
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000111
ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย
30
2(2-0-6)
วิชาชีพ
ภ 000116
เภสัชกรรมไทย 1
15
1(0-6-3)
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000112
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
30
3(3-0-6)
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000113
หลักการวิจัยเบื้องต้น
21
2(2-0-6)
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000114
พฤกศาสตร์พื้นบ้าน
30
3(3-12-6)
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000115
ร่างกายมนุษย์
30
3(2-6-6)
รวม
156
ภาคเรียนที่ 3/2558
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั่วโมง
หน่วยกิต
วิชาชีพ
ภ 000121
เภสัชกรรมไทย 2
54
3(3-12-6)
วิชาชีพ
ภ 000122
เภสัชกรรมไทย 3
72
3(3-12-12)
วิชาชีพ
ภ 000123
เภสัชกรรมไทย 4
118
7(7-24-20)
รวม
244
ภาคเรียนที่ 1/2559
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั่วโมง
หน่วยกิต
การฝึกประสบการณ์ทาง
ภ 000211
ปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย 1
160
1(0-12-3)
วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
-
(ปฏิบัติ)
-
-
รวม
160
ภาคเรียนที่ 2/2559
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั่วโมง
หน่วยกิต
การฝึกประสบการณ์ทาง
ภ 000212
ปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย 2
240
2(0-12-3)
วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
-
(ปฏิบัติ)
-
-
รวม
240
 
ระยะเวลาเรียน 2 ปี 800 ชั่วโมง รุ่นที่ 3
ภาคเรียนที่ 3/2558
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั่วโมง
หน่วยกิต
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000111
ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย
30
2(2-0-6)
วิชาชีพ
ภ 000116
เภสัชกรรมไทย 1
15
1(0-6-3)
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000112
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย
30
3(3-0-6)
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000113
หลักการวิจัยเบื้องต้น
21
2(2-0-6)
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000114
พฤกศาสตร์พื้นบ้าน
30
3(3-12-6)
พื้นฐานวิชาชีพ
ภ 000115
ร่างกายมนุษย์
30
3(2-6-6)
รวม
156
ภาคเรียนที่ 1/2559
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั่วโมง
หน่วยกิต
วิชาชีพ
ภ 000121
เภสัชกรรมไทย 2
54
3(3-12-6)
วิชาชีพ
ภ 000122
เภสัชกรรมไทย 3
72
3(3-12-12)
วิชาชีพ
ภ 000123
เภสัชกรรมไทย 4
118
7(7-24-20)
รวม
244
ภาคเรียนที่ 2/2559
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั่วโมง
หน่วยกิต
การฝึกประสบการณ์ทาง
ภ 000211
ปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย 1
160
1(0-12-3)
วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
-
(ปฏิบัติ)
-
-
รวม
160
ภาคเรียนที่ 3/2559
กลุ่มวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ชั่วโมง
หน่วยกิต
การฝึกประสบการณ์ทาง
ภ 000212
ปฏิบัติการเภสัชกรรมไทย 2
240
2(0-12-3)
วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
-
(ปฏิบัติ)
-
-
รวม
240
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
 :: บัณฑิตวิทยาลัย
 :: กองพัฒนานักศึกษา
 :: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
 :: สำนักส่งเสริมวิชาการ
 :: สถาบันวิจัยและพัฒนา
 

  สถาบันศูนย์เรียนรู้และพัฒนา
     แพทย์แผนไทย

สภาการแพทย์แผนไทย ให้การรับรอง ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2563
 :: ดาวน์โหลด..
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences