สถาบันศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแพทย์แผนไทย
จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาแพทย์แผนไทย รุ่น 1, 2 และ 3
ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

กลับหน้าหลัก