สถาบันศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแพทย์แผนไทย
จัดโครงการสะออนภูมิปัญญาอีสาน ครั้งที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

14441007
14441061
14448844
14457518
14457518_n
14462891
14463162
14470446
14470511
14484624
14492371
14492407
14494600
14495240
14516434
14517538
14517543
14523103
14563384
14572404
14572935
14573007

กลับหน้าหลัก