Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanities and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์-นักศึกษา"

21
ม.ค.

ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) 2/2562

ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ

ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ตารางสอบ GE  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13
ม.ค.

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (1 มิ.ย.-30 พ.ย.62)
แบบฟอร์ม  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13
ม.ค.

ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรง
ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์มรับสมัคร  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanities and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา

  จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องใน
วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

ณ ลานหน้าอาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

9 มกราคม 2563
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดงานสวัสดีปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ประจำปี 2563

ณ ลานหน้าอาคาร 36

23 ธันวาคม 2562
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 9/2562

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

26 ธันวาคม 2562
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ณ ห้องประชุม AUDITORIUM 1

23 ธันวาคม 2562
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
-
-
Faculty of Humanities and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
29 พฤศจิกายน 2562 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ดูภาพ..
27 พฤศจิกายน 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2562   ดูภาพ..
21 พฤศจิกายน 2562 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 1/2562  ดูภาพ..
25 ตุลาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2562  ดูภาพ..
27 กันยายน 2562 งานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ Mr.Bruce A. Robertson  ดูภาพ..
8,9 ส.ค.-6 ก.ย. 2562 โครงการพัฒนาสมรรถนะนักสื่อสารออนไลน์ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร  ดูภาพ..
23 สิงหาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2562  ดูภาพ..
9 สิงหาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ  ดูภาพ..
22 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยหงเหอ รุ่นที่ 6  ดูภาพ..
27 มิถุนายน 2562 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2561  ดูภาพ..
 
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น
Website counter
เริ่มนับวันที่ 7 เมษายน 2556
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences