Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์"

16
ต.ค.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอสอบย้อนหลัง

รายชื่อนักศึกษาขอสอบย้อนหลัง รายวิชาศึกษาทั่วไป GE

ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษาขอสอบย้อนหลัง  ดาวน์โหลด
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4
ต.ค.

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดนวิชัย สายรักษา
   - ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 8/2560

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

21 ธันวาคม 2560
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
(กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 6/2560

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

16 พฤศจิกายน 2560
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 7/2560

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

24 พฤศจิกายน 2560
 

ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดมหาสารคาม

  ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม
บรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 (510 ที่นั่ง)

16 พฤศจิกายน 2560
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
-
-
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
9 พฤศจิกายน 2560 การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2/2560  ดูภาพ..
31 ตุลาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 7/2560  ดูภาพ..
31 ตุลาคม 2560 โครงการนิทรรศการภาพถ่ายพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ดูภาพ..
12 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการวิชาการสัญจร 60  ดูภาพ..
28 กันยายน 2560 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะและอาชีพ  ดูภาพ..
27 กันยายน 2560 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2560  ดูภาพ..
27 กันยายน 2560 ณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2560  ดูภาพ..
7 กันยายน 2560 หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค  ดูภาพ..
31 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา "Thailand 4.0 กับการพัฒนานักศึกษา"  ดูภาพ..
28 สิงหาคม 2560 หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักศึกษาจากประเทศจีน  ดูภาพ..
 
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น
Website counter
เริ่มนับวันที่ 7 เมษายน 2556
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences