Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
รศ.ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์-นักศึกษา"

9
เม.ย.64

ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรง
ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
แบบฟอร์มรับสมัคร  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

29
มิ.ย.63

วีดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

วีดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ประจำปีการศึกษา 2563
คลิก  เพื่อเข้าชมวีดีโอ...
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13
ม.ค.63

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (1 มิ.ย.-30 พ.ย.62)
แบบฟอร์ม  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanities and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  พิธีสงน้ำพระพรหมและรดน้ำขอพร
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564

ณ ศาลพระพรหม

9 เมษายน 2564
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 3/2564

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

2 เมษายน 2564
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

8 เมษายน 2564
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 6/2563

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

17 ธันวาคม 2563
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
-
-
Faculty of Humanities and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
2 ธันวาคม 2563 การประชุมคณาจารย์และบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2563   ดูภาพ..
14 ตุลาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2563   ดูภาพ..
14 กันยายน 2563 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 62   ดูภาพ..
24 สิงหาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2563   ดูภาพ..
4 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   ดูภาพ..
17 กรกฎาคม 2563 การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2562   ดูภาพ..
10 กรกฎาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563   ดูภาพ..
5 มีนาคม 2563 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน   ดูภาพ..
3 มีนาคม 2563 การสอบวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1)   ดูภาพ..
29 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ CEFR (B1)   ดูภาพ..
 
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น
Website counter
เริ่มนับวันที่ 7 เมษายน 2556
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences