Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanities and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์-นักศึกษา"

21
ม.ค.

ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) 2/2562

ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ

ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ตารางสอบ GE  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13
ม.ค.

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (1 มิ.ย.-30 พ.ย.62)
แบบฟอร์ม  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13
ม.ค.

ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรง
ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์มรับสมัคร  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanities and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 (510 ที่นั่ง)

5 มีนาคม 2563
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดความ
สามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ CEFR (B1)

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 (510 ที่นั่ง)

29 กุมภาพันธ์ 2563
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การสอบวัดความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การวัดผล CEFR(B1)

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 (510 ที่นั่ง)

3 มีนาคม 2563
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
กบ.ใหญ่ ครั้งที่ 1/2563

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

27 กุมภาพันธ์ 2563
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
-
-
Faculty of Humanities and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
26 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563   ดูภาพ..
14 กุมภาพันธ์ 2563 การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 2020 เรื่อง ขูลู-นางอั้ว   ดูภาพ..
13 กุมภาพันธ์ 2563 การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 2020 เรื่อง Robinhood   ดูภาพ..
13 กุมภาพันธ์ 2563 การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 2020 เรื่อง Frozen   ดูภาพ..
9 มกราคม 2563 กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563   ดูภาพ..
26 ธันวาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2562   ดูภาพ..
23 ธันวาคม 2562 งานสวัสดีปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563   ดูภาพ..
23 ธันวาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ดูภาพ..
29 พฤศจิกายน 2562 ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการจัดการองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์   ดูภาพ..
27 พฤศจิกายน 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2562   ดูภาพ..
 
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น
Website counter
เริ่มนับวันที่ 7 เมษายน 2556
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences