Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์"

26
ส.ค.

ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) 1/2562

ตารางสอบวิชาศึกษาทั้วไป (GE) ภาคปกติ

ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ตารางสอบ GE  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25
มิ.ย.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง การปะเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบ
การสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
รายละเอียด  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสื่อสาร
ออนไลน์ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

8,9 สิงหาคม-6 กันยายน 2562
 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน

  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 21

ณ ห้องประชุม AUDITORIUM 1

9 สิงหาคม 2562
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 6/2562

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

23 สิงหาคม 2562
 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน

  จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวจีน
จากมหาวิทยาลัยหงเหอ รุ่นที่ 6

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

22 กรกฎาคม 2562
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
-
-
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
27 มิถุนายน 2562 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2561  ดูภาพ..
25 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2562  ดูภาพ..
5 มิถุนายน 2562 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ดูภาพ..
30 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2562  ดูภาพ..
30 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  ดูภาพ..
8 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  ดูภาพ..
8 พฤษภาคม 2562 การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 61  ดูภาพ..
3 เมษายน 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2562  ดูภาพ..
21 มีนาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562  ดูภาพ..
1 มีนาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน+อังกฤษ จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาศตวรรษที่ 21  ดูภาพ..
 
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น
Website counter
เริ่มนับวันที่ 7 เมษายน 2556
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences