Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์"

13
ก.ย.

ตารางการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

ตารางการสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคปกติ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบ  ดาวน์โหลด
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13
มี.ค.

การสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
หัวข้อสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในยุค
Thailand 4.0"
   - กำหนดการ  ดาวน์โหลด
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ  ดาวน์โหลด
ณ Auditorium Room 1
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  จัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค
มนุษย์-สังคม ภาคประชาสังคม ครั้งที่ 6

ณ ห้องประชุม 510, AUDITORIUM 1, 2

7 กันยายน 2560
 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  ต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักศึกษา
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

28 สิงหาคม 2560
 
   

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
"Thailand 4.0 กับการพัฒนานักศึกษา"

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

31 สิงหาคม 2560
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
(กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 5/2560

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

23 สิงหาคม 2560
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
-
-
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
18 สิงหาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2560  ดูภาพ..
18 สิงหาคม 2560 หลักสูตรสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดกิจกรรมวันสถาปนาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ดูภาพ..
17 สิงหาคม 2560 ฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ จัดประชุมปฏิบัติการ CHE QA Online  ดูภาพ..
10 สิงหาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 5/2560  ดูภาพ..
8 สิงหาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ดูภาพ..
31 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดงานร่วมยินดีกับน้องพี่เชื่อมไมตรีสู่แดนมังกร  ดูภาพ..
27 กรกฎาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2559  ดูภาพ..
21 กรกฎาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2560  ดูภาพ..
20 กรกฎาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 4/2560  ดูภาพ..
13 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาและกิจกรรมไหว้ครู  ดูภาพ..
 
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น
Website counter
เริ่มนับวันที่ 7 เมษายน 2556
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences