Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์"

5
มี.ค.

รายชื่อนักศึกษาขอสอบย้อนหลัง

รายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคปกติ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบย้อนหลัง (GE) 2/61  ดาวน์โหลด
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4
ก.พ.

ตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ 2/2561
ตารางสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคปกติ
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบ (GE) 2/61  ดาวน์โหลด
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน+อังกฤษ

  จัดโครงการการพัฒนาทักษะนักศึกษา
ศตวรรษที่ 21

ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน คณะครุศาสตร์

1 มีนาคม 2562
 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษย์ฯ

  จัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

ณ ห้องประชุม AUDITORIUM 1

14 กุมภาพันธ์ 2562
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 2/2562

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

28 กุมภาพันธ์ 2562
 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  จัดการแข่งขันออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์
สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารระดับ ม.ปลาย

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 36

14 กุมภาพันธ์ 2562
 
Faculty of Humanites and Social Sciences

23 มกราคม 2557 -
  31 มกราคม 2557

ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 รายละเอียด..
2 ธันวาคม 2556 -
  15 มกราคม 2557
ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 รายละเอียด..
6 พฤศจิกายน -
  13 ธันวาคม 2556
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2557 รายละเอียด..
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
14 กุมภาพันธ์ 2562 การประกวดแข่งขันมัคคุเทศก์ภาษาจีน ครั้งที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ดูภาพ..
13-17 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการงานราชภัฏตักสิลาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ดูภาพ..
13 กุมภาพันธ์ 2562 การแสดงละครเวทีเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ซินเดอเรลลา  ดูภาพ..
13 กุมภาพันธ์ 2562 การแสดงละครเวทีเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ เรื่อง สโนไวท์  ดูภาพ..
12 กุมภาพันธ์ 2562 การแสดงละครเวทีเชิงสร้างสรรค์ภาษาอังกฤษ เรื่อง โฉมงามกับเจ้าชายอสูร  ดูภาพ..
23 มกราคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2562  ดูภาพ..
21 มกราคม 2562 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนมหาวิทยาลัยวนศาสตร์ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ รุ่นที่ 4  ดูภาพ..
26 ธันวาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2561  ดูภาพ..
24-25 ธันวาคม 2561 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดูภาพ..
21 ธันวาคม 2561 การสัมภาษณ์นักศึกษารอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562  ดูภาพ..
 
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น
Website counter
เริ่มนับวันที่ 7 เมษายน 2556
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences