Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์"

16
ต.ค.

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขอสอบย้อนหลัง

รายชื่อนักศึกษาขอสอบย้อนหลัง รายวิชาศึกษาทั่วไป GE

ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษาขอสอบย้อนหลัง  ดาวน์โหลด
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4
ต.ค.

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดนวิชัย สายรักษา
   - ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

  จัดโครงการเสริมสร้างทักษะและอาชีพ
ในศตวรรษที่ 21

ณ ห้องประชุม AUDITORIUM 1

28 กันยายน 2560
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี พ.ศ.2560

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2

27 กันยายน 2560
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 6/2560

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

27 กันยายน 2560
 

หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

  จัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค
มนุษย์-สังคม ภาคประชาสังคม ครั้งที่ 6

ณ ห้องประชุม 510, AUDITORIUM 1, 2

7 กันยายน 2560
 
Faculty of Humanites and Social Sciences

23 มกราคม 2557 -
  31 มกราคม 2557

ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 รายละเอียด..
2 ธันวาคม 2556 -
  15 มกราคม 2557
ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิจัยด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 รายละเอียด..
6 พฤศจิกายน -
  13 ธันวาคม 2556
ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2557 รายละเอียด..
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
31 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจการฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา "Thailand 4.0 กับการพัฒนานักศึกษา"  ดูภาพ..
28 สิงหาคม 2560 หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักศึกษาจากประเทศจีน  ดูภาพ..
23 สิงหาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 5/2560  ดูภาพ..
18 สิงหาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2560  ดูภาพ..
18 สิงหาคม 2560 หลักสูตรสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดกิจกรรมวันสถาปนาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  ดูภาพ..
17 สิงหาคม 2560 ฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ จัดประชุมปฏิบัติการ CHE QA Online  ดูภาพ..
10 สิงหาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 5/2560  ดูภาพ..
8 สิงหาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ดูภาพ..
31 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดงานร่วมยินดีกับน้องพี่เชื่อมไมตรีสู่แดนมังกร  ดูภาพ..
27 กรกฎาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2559  ดูภาพ..
 
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น
Website counter
เริ่มนับวันที่ 7 เมษายน 2556
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences