Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
บุคลากร
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
ชื่อ-สกุล : ดร.จินดา แก่นสมบัติ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
การศึกษา : ค.บ.(ดนตรีศึกษา), / ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา), ปร.ด.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
โทรศัพท์ : 114
อีเมล์ : khaidang_rs@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.พิทยวัฒน์ พันธะศรี (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
การศึกษา : ค.บ.(ดนตรีศึกษา), ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา), ปร.ด.(ดุริยางคศิลป์)
โทรศัพท์ : 105
อีเมล์ : pittayawat@rmu.ac.th
 
ชื่อ-สกุล : อ.เจริญชัย แสงอรุณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ดนตรีสากล), ศป.ม.(ดุริยางคศิลป์)
โทรศัพท์ : 114
อีเมล์ : parn_gutar4@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.ปฏัก สินทร
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ดนตรีสากล), ศศ.ม.(ดนตรีศึกษา)
โทรศัพท์ : 114
อีเมล์ : patuk_s@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.ประพจน์ เฉิดแผ้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ดนตรีสากล)
โทรศัพท์ : 114
อีเมล์ : kai_studio@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.ปริยัติ นามสง่า
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ดนตรีสากล), ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา)
โทรศัพท์ : 114
อีเมล์ : pariyat_golf@hotmail.co.th
 
ชื่อ-สกุล : อ.วิกรณ์กิจ อินทร์จันทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ดนตรีสากล), รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
โทรศัพท์ : 114
อีเมล์ : wikornkitinchan@gmail.com
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชา Joint-Degree English Program
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศฯ
สาขาวิชาภาษาจีน (2+1+1)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มวิชาพื้นฐาน วิชาวิถีไทย - วิถีโลก
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส / ภาษาญี่ปุ่น
บุคลากร / พนักงาน / เจ้าหน้าที่
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences