Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
บุคลากร
หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
ชื่อ-สกุล : ดร.วุฒิสิทธิ์ จีระกมล (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาดนตรี
การศึกษา : ค.บ.(ดนตรีศึกษา), ศป.ม.(ดุริยางคศิลป์)
โทรศัพท์ : 113
อีเมล์ : tun-rmu@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สุธีระพงษ์ พินิจพล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา : ค.บ.(ดนตรีศึกษา), ศศ.ม.(วัฒนธรรมศาสตร์), ปร.ด.(ดุริยางคศิลป์)
โทรศัพท์ : 113
อีเมล์ : oung_4444@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : ดร.ระพีพันธ์ ศิริสัมพันธ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย
การศึกษา : ศป.บ.(ดุริยางคศิลป์), ศศ.ม.(วัฒนธรรมศาสตร์), ศศ.ด.(วัฒนธรรมศาสตร์)
โทรศัพท์ : 113
อีเมล์ : rapeepan_28@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.ปิยะนันท์ แนวคำดี
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ดนตรีสากล), ศป.ม.(ดุริยางคศิลป์)
โทรศัพท์ : 113
อีเมล์ : bill12sax@gmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.สุกุณา พันธุระ (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ดนตรีสากล), ศป.ม.(มานุษยดุริยางควิทยา)
โทรศัพท์ : 113
อีเมล์ : sakuna_rmu@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.อัครวัตร เชื่อมกลาง
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศป.บ.(ดนตรีสากล), ศศ.ม.(ดนตรีศึกษา)
โทรศัพท์ : 113
อีเมล์ : akr.a@hotmail.com
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชา Joint-Degree English Program
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาดนตรีสากล
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน (2+1+1)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มวิชาพื้นฐาน วิชาวิถีไทย - วิถีโลก
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส / ภาษาญี่ปุ่น
บุคลากร / พนักงาน / เจ้าหน้าที่
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences