Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
บุคลากร
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อ-สกุล : ผศ.เชษฐา จักรไชย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 139, 115
อีเมล์ : -
 
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.กัลยา กุลสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย
การศึกษา : ศศ.บ.ภาษาและวรรณคดีไทย, ป.บอ.(ประกาศนียบัตรชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร), กศ.ม.ภาษาไทย, ปร.ด.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 115
อีเมล์ : kanlaya_1958@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : รศ.กฤษฎา ศรีธรรมา
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
การศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 115
อีเมล์ : -
 
ชื่อ-สกุล : อ.วรางคณา เทศนา
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : อ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์)
โทรศัพท์ : 115
อีเมล์ : -
 
ชื่อ-สกุล : อ.จำรัส สุขแป
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : พธ.บ.(บาลีสันสกฤต), ศศ.ม.(สันสกฤต)
โทรศัพท์ : 115
อีเมล์ : chamrat14@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : ดร.ประจัญ จันเติบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศน.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทยเน้นวรรณคดีไทย), Ph.D.(Social Science)
โทรศัพท์ : 115
อีเมล์ : chanthai1700@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.วินัย แสงกล้า (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศน.บ.(ศึกษาศาสตร์ : ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย)
โทรศัพท์ : 115
อีเมล์ : vinaiyaso@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.ศศิธร อ่อนเหลา
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์), ศศ.ม.(ภาษาลาว)
โทรศัพท์ : 115
อีเมล์ : thainy14@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.ศิวพร เดชชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ค.บ.(ภาษไทย) / กศ.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(การมัธยมศึกษา : การสอนภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 115
อีเมล์ : siwaporn@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.สราภรณ์ สุวรรณแสง
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 115
อีเมล์ : peungparadise_kiss@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.สุดารัตน์ มาศวรรณา (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 115
อีเมล์ : hying9430916@gmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.สุมาลี พลขุนทรัพย์
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 115
อีเมล์ : kookkik_kb@hotmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.อรอำไพ นับสิบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศศ.บ.(ภาษาไทย), ศศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 115
อีเมล์ : o.nabsib@gmail.com
 
ชื่อ-สกุล : อ.อริยานุวัตน์ สมาธยกุล (พนักงานมหาวิทยาลัย : สายวิชาการ)
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : น.บ.(นิติศาสตร์) / กศ.บ.(ภาษาไทย), กศ.ม.(ภาษาไทย)
โทรศัพท์ : 115
อีเมล์ : ariyanuwat.sa@rmu.ac.th
 
ชื่อ-สกุล : อ.อัฐพล อินต๊ะเสนา
ตำแหน่ง : อาจารย์
การศึกษา : ศษ.บ.(ภาษาไทย์), ค.ม.(วิจัยการศึกษา)
โทรศัพท์ : 115
อีเมล์ : atp_rmu@hotmail.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
สาขาวิชา Joint-Degree English Program
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาดนตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศฯ
สาขาวิชาภาษาจีน (2+1+1)
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาปรัชญา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มวิชาพื้นฐาน วิชาวิถีไทย
กลุ่มวิชาภาษาฝรั่งเศส / ภาษาญี่ปุ่น
บุคลากร / พนักงาน / เจ้าหน้าที่
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences