Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
งานแผน / งานประกันคุณภาพ
 
แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 ระยะ 5 ปี (2560–2564)

 

 

 
แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 
แผนพัฒนาบุคลากร

 

 

 

 
แผนการจัดการความรู้

 

 

 

 

 
แผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

 

 

 

 
แผนปฏิบัติราชการ

 

 

 

 

 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ

แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 2557

 

 

 

 

 
รายงานประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการดำเนิน
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2556

ประกันคุณภาพ
 

รายงานการประเมิน
ตนเอง ปี 2553

ประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน
ปี 2551-2553

 
 ข้อมูลเพิ่มเติม
 
ประมวลภาพ กิจกรรม
18 มิถุนายน 2561 ฝ่ายวางแผนฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเขียนรายงานการประกันฯ ปี 60  ดูภาพ..
11 มิถุนายน 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   ดูภาพ..
19 พฤษภาคม 2557
การประเมินประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2556 ระดับหลักสูตร   ดูภาพ..
30 เมษายน 2557 การประชุมพิจารณาข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ดูภาพ..
1 พฤศจิกายน 2556 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556  ดูภาพ.. 
26 กรกฎาคม 2556 โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555  ดูภาพ.. 
21 พฤษภาคม 2556 โครงการแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี่ QA KM DAY  ดูภาพ..
8 มิถุนายน 2555 โครงการแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี QA KM Day  ดูภาพ..
11 พฤศจิกายน 2554
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปี 2554  ดูภาพ..
26 กรกฎาคม 2554
การประเมินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดูภาพ..
16 มิถุนายน 2554
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ประจำปีการศึกษา 2553  ดูภาพ..
23 พฤษภาคม 2554
คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ รับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ดูภาพ..
 
 ดูภาพทั้งหมด ..
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    แผนฯ ปี 2551
    แผนฯ ปี 2552
    แผนฯ ปี 2553
แผนการจัดการความรู้ KM
    แผนการจัดการความรู้ KM ประจำปีการ ศึกษา 2560
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ QA KM
    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ QA KM 2560
แผนปฏิบัติการประจำปี
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2551
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2552
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2553
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2554
     + รายงานแผนปฏิบัติการ
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2555
     + กลุ่มวิชา
     + ส่วนกลาง
     + หลักสูตร
    แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
การประกันคุณภาพการศึกษา
    นโยบาย
    ปฏิทินกิจกรรม
     + ปฏิทินการดำเนินงาน 2556
    คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
     + คู่มือดำเนินงานประกันคุณภาพ
     + คู่มือหลักสูตร
    กรอบการดำเนินงาน
     + กรอบการดำเนินงานประกัน คุณภาพ การศึกษาภายใน 2555
     + กรอบการดำเนินงานประกัน คุณภาพ การศึกษาหลักสูตร 2555
    การประเมินตนเอง
    การประเมินตนเอง ปี 2551
   ารประเมินตนเอง ปี 2552
    การประเมินตนเอง ปี 2553
     + ส่วนที่ 1
     + ส่วนที่ 2
     + ส่วนที่ 3
แผนบริหารความเสี่ยง
    แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2552
    แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2553
    แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2554
     + รายงานผล ปี54
    แผนบริหารความเสี่ยง ปี 2560
แผนระยะ 5 ปี
    แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (2550-2554)
    แผนยุทธศาสตร์คณะ ระยะ 5 ปี (2555-2559)
ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการ ศึกษา
คู่มือ (เอกสารต่างๆ)
    แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
    แบบฟอร์มเตรียมประเมินประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560
    ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ (สายวิชาการ) ป.มรม.-1 ปี 60-64
    แบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผล การปฏิบัติราชการ (ป.มรม.1)
    แบบฟอร์ม (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2559
    คู่มือแนวทางการกรอก CHE QA Online
    คู่มือวางแผนอัตรากำลัง/แบบฟอร์ม
    แบบฟอร์มโครงการกองนโยบายฯ
    คู่มือการใช้งานระบบ CHEQA 3D
    คู่มือ SAR 2557
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences