Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ : ให้โอกาสทางการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีมาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากสังคม
กลยุทธ์ มี 6 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. สร้างมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
  2. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา
  3. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและได้มาตรฐาน
  4. บริหารวิชาการเชิงรุก
  5. ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา
  6. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 1 : มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนสังคมและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ มี 2 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  2. ผลิตงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทาง วิชาการ และตอบสนองการแก้ไขปัญหาชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์ที่ 2 : มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ มี 1 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. สร้างมาตรฐานและแรงจูงใจในการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติและนานาชาติ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
เป้าประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ มี 3 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. ปรับปรุงระบบและกลไกสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ
  2. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมและบูรณาการการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 1 : เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ พัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ มี 2 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อม
  2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 2 : เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ มี 2 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. พัฒนาการจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (Ul Green Metric World University Ranking)
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาคณะสู่ความเป็นสากล
เป้าประสงค์ 1 : ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ มี 2 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. พัฒนาคณะเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
  2. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการ
เป้าประสงค์ 2 : มีหลักสูตรความร่วมมือหรือหลักสูตรนานาชาติสำหรับนักศึกษาในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์ มี 1 กลยุทธ์ ดังนี้
  1.พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรความร่วมมือ หรือหลักสูตรนานาชาติ
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
เป้าประสงค์ : มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ มี 5 กลยุทธ์ ดังนี้
  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
  3. พัฒนาและปรับโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ
  4. แสวงหาแหล่งทุนและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อแสวงหารายได้
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์ที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ค่านิยม / เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
พันธกิจ / วัตถุประสงค์
ตราสัญลักษณ์ / สีประจำคณะ
นโยบาย 8 ด้าน
ประเด็นยุทธศาสตร์
จำนวนบุคลากร
จำนวนนักศึกษา
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences