Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
   
ข่าว ประชาสัมพันธ์
สรุปโครงการที่ได้ดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา   รายละเอียด..
สรุปการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน ภาคเรียนที่ 3/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559   รายละเอียด..
การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ฯ (ตั้งแต่วันที่ 1-4 กรกฏาคม 2557)  อ่านต่อ..
ขอความร่วมมือในการตรวจสุขภาพบุคลากรและนักศึกษาเพิ่มเติม คณะมนุษยศาสตร์ฯ   อ่านต่อ..
โครงการ ปัจฉิมนิเทศและราตรีสโมสรนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2557   อ่านต่อ..
รับสมัครนักศึกษา ประเภทโครงการรับนักศึกษาโดยตรง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2557  ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
สถานที ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 3
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ห้อง 1 , ห้อง 2 , ห้อง 3 , ภาค กศ.บป.
  หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน1    ภาษาจีน2
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปี 3    หมู่ 1    หมู่ 2    หมู่ 3    หมู่ 4    ปี 3 ห้อง 2
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศ    เริ่ม 3- 21 มี.ค 57    เริ่ม 24 มี.ค. - 11 เม.ย. 57
  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ    หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมู่ 2 , หมู่ 3 , หมู่ 4 , หมู่ 5
  หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
.
 + เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
 
การรับสมัครเข้าศึกษา
นักศึกษาใหม่ควรรู้ | ประกาศ |
ตารางเรียน
ปฏิทินการศึกษา
ข่าวกิจกรรม | ทุน กยศ./กรอ. | ทุนทั่วไป
ลงทะเบียน และตรวจสอบผลการเรียน
ตารางสอบ | ภาคปกติ | ภาค กศ.บป.
ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ | กองพัฒนานักศึกษา
สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-Learning
คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ / อัตลักษณ์
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences