Faculty of Humanites and Social Sciences

 

 
 
เสด็จสู่สวรรคาลัย
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์"

13
มี.ค.

การสัมมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

หัวข้อสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ในยุค

Thailand 4.0"
   - กำหนดการ  ดาวน์โหลด
   - แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ  ดาวน์โหลด
ณ Auditorium Room 1

20
ม.ค.

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิลป์ ประสงค์สุข
   - ได้รับการแต่งตั้งวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

  คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการประชุมคณะ
กรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/60

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

21 มิถุนายน 2560
 

การปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ

  คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการปฐมนิเทศ
นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

13 มิถุนายน 2560
 
   

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ

  คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการประชุมคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 3/60

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

16 มิถุนายน 2560
 

การประชุมคณาจารย์และบุคลากร

  คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการประชุมคณาจารย์
และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 1/2560

ณ ห้องประชุม AUDITORIUM 1

12 มิถุนายน 2560
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
9 พฤษภาคม 2560 แจ้งประกาศฯ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  รายละเอียด..
26 เมษายน 2560 แจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง  รายละเอียด..
8 มีนาคม 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ / ปฏิบัติงาน ใหม่ล่าสุด  ดาวน์โหลด  สายวิชาการ ,สายสนับสนุน
30 กันยายน 2559

ฝ่ายวางแผนฯ ส่งแบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ / ปฏิบัติงาน  ...ดาวน์โหลด... สายวิชาการ  ,  สายสนับสนุน

30 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยฯ ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานจารยานุสรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2559
19 กันยายน 2559 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 ปี (2560-2564) และร่วมแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณราชการ ปี 2559
9 สิงหาคม 2559 ฝ่ายวางแผน ส่งแบบฟอร์ม TOR 2/2559ดาวน์โหลด ข้อตกลงเกณฑ์การประเมินสายวิชาการ(56)
4 สิงหาคม 2559 ฝ่ายประกันคุณภาพ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ สู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2558
21-22 กรกฎาคม 2559 ภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการ "กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาอังกฤษธุรกิจในศตวรรษที่ 21
14 กรกฎาคม 2559 คณะฯ ขอเชิญร่วมงาน 40 ปี ชาวมนุษยศาสตร์ร่วมใจ ทำนุบำรุงสืบสานพุทธศาสน์ สืบสานประเพณีฯ
7-8 กรกฎาคม 2559 คณะฯ ขอเชิญรับฟังการบรรยาย แนวทางการพัฒนาคณะมยุษยศาสตร์ฯ สู่ความเป็นเลิศ  กำหนดการ..
   
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
29-31 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษจัดโครงการประกันคุณภาพและอบรมผู้นำนักศึกษา  ดูภาพ..
25 พฤษภาคม 2560 การประชุมคณะุกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2560  ดูภาพ..
18 พฤษภาคม 2560 การประชุมคณะุกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 2/2560  ดูภาพ..
18 พฤษภาคม 2560 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร  ดูภาพ..
12 พฤษภาคม 2560 คณะมนุษย์ฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ดูภาพ..
4 พฤษภาคม 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 2/2560  ดูภาพ..
28 เมษายน 2560 การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประเภทรอบทั่วไป ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560  ดูภาพ..
21 เมษายน 2560 การประชุมคณะุกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 1/2560  ดูภาพ..
9 เมษายน 2560 พิธีสรงน้ำพระเจ้าศรีโสภณสัตตนาคสิรราชภัฏมหาสารคาม ณ ลานหน้าพระเจ้าศรีโสภณฯ  ดูภาพ..
7 เมษายน 2560 คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560  ดูภาพ..
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น
Website counter
เริ่มนับวันที่ 7 เมษายน 2556
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences