Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์-นักศึกษา"

23
ก.ย.

ประกาศกำหนดการสอบย้อนหลัง (GE) 1/2562

ประกาศกำหนดการสอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
กำหนดการสอบ GE ย้อนหลัง  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26
ส.ค.

ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) 1/2562
ตารางสอบวิชาศึกษาทั้วไป (GE) ภาคปกติ
ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ตารางสอบ GE  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 7/2562

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

25 ตุลาคม 2562
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะนักสื่อสาร
ออนไลน์ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

8,9 สิงหาคม-6 กันยายน 2562
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ
Mr.Bruce A. Robertson

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

27 กันยายน 2562
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 6/2562

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

23 สิงหาคม 2562
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
6 สิงหาคม 2562 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
10 กรกฎาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ดาวน์โหลด...
10 กรกฎาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ฉบับไ้ด้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด...
25 มิถุนายน 2562 การประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งฯ รายละเอียด...
24 กันยายน 2561 วีดีโองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คลิกเพื่อดููวีดีโอ
7 มีนาคม 2561 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
6 กันยายน 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
9 พฤษภาคม 2560 แจ้งประกาศฯ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  รายละเอียด..
26 เมษายน 2560 แจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง  รายละเอียด..
8 มีนาคม 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ / ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด  สายวิชาการ ,สายสนับสนุน
   
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
9 สิงหาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ  ดูภาพ..
22 กรกฎาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวจีนจากมหาวิทยาลัยหงเหอ รุ่นที่ 6  ดูภาพ..
27 มิถุนายน 2562 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ ปีการศึกษา 2561  ดูภาพ..
25 มิถุนายน 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2562  ดูภาพ..
5 มิถุนายน 2562 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ดูภาพ..
30 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2562  ดูภาพ..
30 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  ดูภาพ..
8 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  ดูภาพ..
8 พฤษภาคม 2562 การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 61  ดูภาพ..
3 เมษายน 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2562  ดูภาพ..
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น

เริ่มนับวันที่ 7 มีนาคม 2561
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences