Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์-นักศึกษา"

29
มิ.ย.63

วีดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

วีดีทัศน์ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ประจำปีการศึกษา 2563
คลิก  เพื่อเข้าชมวีดีโอ...
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13
ม.ค.63

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปีการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน (1 มิ.ย.-30 พ.ย.62)
แบบฟอร์ม  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

13
ม.ค.63

ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรง
ใบสมัครรับนักศึกษาโครงการรับตรงโดยคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์มรับสมัคร  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanities and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 6/2563

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

17 ธันวาคม 2563
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 6/2563

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

14 ตุลาคม 2563
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  การประชุมคณาจารย์และบุคลากร
ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ณ ห้องประชุม Auditorium 2

2 ธันวาคม 2563
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการและจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 62

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3

14 กันยายน 2563
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
15 กุมภาพันธ์ 2564 แบบฟอร์ม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ วงรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 สายวิชาการ/สายสนับสนุน
13 มกราคม 2563 แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
6 สิงหาคม 2562 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
10 กรกฎาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ดาวน์โหลด...
10 กรกฎาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ฉบับไ้ด้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด...
25 มิถุนายน 2562 การประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งฯ รายละเอียด...
24 กันยายน 2561 วีดีโองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คลิกเพื่อดููวีดีโอ
7 มีนาคม 2561 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
6 กันยายน 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
   
Faculty of Humanities and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
24 สิงหาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2563   ดูภาพ..
4 สิงหาคม 2563 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   ดูภาพ..
17 กรกฎาคม 2563 การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2562   ดูภาพ..
10 กรกฎาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2563   ดูภาพ..
5 มีนาคม 2563 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน   ดูภาพ..
3 มีนาคม 2563 การสอบวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1)   ดูภาพ..
29 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ CEFR (B1)   ดูภาพ..
27 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.ใหญ่) ครั้งที่ 1/2563   ดูภาพ..
26 กุมภาพันธ์ 2563 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2563   ดูภาพ..
14 กุมภาพันธ์ 2563 การแสดงละครเวทีภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 2020 เรื่อง ขูลู-นางอั้ว   ดูภาพ..
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น

เริ่มนับวันที่ 7 มีนาคม 2561
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences