Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์"

2
มี.ค.

รายชื่อสอบย้อนหลังรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ 2/2560

รายชื่อสอบย้อนหลัง รายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคปกติ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักศึกษาขอสอบย้อนหลัง (GE) 2/2560  ดาวน์โหลด
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8
ก.พ.

ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ภาคปกติ 2/2560
ตารางสอบ รายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคปกติ
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) 2/2560  ดาวน์โหลด
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

  จัดโครงการมนุษยศาสตร์ร่วมใจทำนุบำรุง
พุทธศาสตร์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

ณ วัดศรีสวัสดิ์

9 สิงหาคม 2561
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 4/2561

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

20 กรกฎาคม 2561
 
   

หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศฯ

  จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
"นวัตกรรมการบริการสารสนเทศยุค 4.0"

ณ ห้องประชุม AUDITORIUM 1

26 กรกฎาคม 2561
 

ฝ่ายบริหารและวิชาการ

  จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตร
และการเรียนการสอนยุคไทยแลนด์ 4.0

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

17 กรกฎาคม 2561
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
7 มีนาคม 2561 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
6 กันยายน 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
9 พฤษภาคม 2560 แจ้งประกาศฯ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  รายละเอียด..
26 เมษายน 2560 แจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง  รายละเอียด..
8 มีนาคม 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ / ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด  สายวิชาการ ,สายสนับสนุน
   
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
16 กรกฎาคม 2561 ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ดูภาพ..
28 มิถุนายน 2561 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560  ดูภาพ..
22 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2561  ดูภาพ..
18 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการเขียนรายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2560  ดูภาพ..
13 มิถุนายน 2561 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561  ดูภาพ..
12 มิถุนายน 2561 การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561  ดูภาพ..
11 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (กบ.เล็ก) ครั้งที่ 4/2561  ดูภาพ..
11 มิถุนายน 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ  ดูภาพ..
25 พฤษภาคม 2561 การรับรายงานตัวนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดูภาพ..
23 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2561  ดูภาพ..
8 เมษายน 2561 พิธีสรงน้ำพระเจ้าศรีโสภณสัตตนาคสิริราชภัฎมหาสารคาม  ดูภาพ..
4-5 เมษายน 2561 ฝ่ายบริหารและวิชาการ จัดโครงการการเขียนแผนบริหารหลักสูตร  ดูภาพ..
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น

เริ่มนับวันที่ 7 มีนาคม 2561
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences