Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences generated by WOWSlider.com
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
  Site search :

Advanced search
Faculty of Humanites and Social Sciences
ข่าวสาร "คณาจารย์"

25
มิ.ย.

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เรื่อง การปะเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบ

การสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
รายละเอียด  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5
มี.ค.

รายชื่อนักศึกษาขอสอบย้อนหลัง
รายวิชาศึกษาทั่วไป GE ภาคปกติ
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางสอบย้อนหลัง (GE) 2/61  ดาวน์โหลด...
ณ อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences
รอบรั้ว "ช่อพะยอม"
 

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน

  จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชาวจีน
จากมหาวิทยาลัยหงเหอ รุ่นที่ 6

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

22 กรกฎาคม 2562
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ครั้งที่ 5/2562

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3

25 มิถุนายน 2562
 
   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 ชั้น 1

27 มิถุนายน 2562
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
ก่อนเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ฯ

ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 (510 ที่นั่ง)

5 มิถุนายน 2562
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
6 สิงหาคม 2562 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
10 กรกฎาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ดาวน์โหลด...
10 กรกฎาคม 2562 แผนยุทธศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ฉบับไ้ด้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด...
25 มิถุนายน 2562 การประเมินผลการสอนและประเมินเอกสารประกอบการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งฯ รายละเอียด...
24 กันยายน 2561 วีดีโองานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 คลิกเพื่อดููวีดีโอ
7 มีนาคม 2561 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
6 กันยายน 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด สายวิชาการ/สายสนับสนุน
9 พฤษภาคม 2560 แจ้งประกาศฯ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ  รายละเอียด..
26 เมษายน 2560 แจ้งประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่าง  รายละเอียด..
8 มีนาคม 2560 แบบฟอร์ม ข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ / ปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด  สายวิชาการ ,สายสนับสนุน
   
Faculty of Humanites and Social Sciences
ประมวลภาพ กิจกรรม
30 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2562  ดูภาพ..
30 พฤษภาคม 2562 การประชุมคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562  ดูภาพ..
8 พฤษภาคม 2562 ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส  ดูภาพ..
8 พฤษภาคม 2562 การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 61  ดูภาพ..
3 เมษายน 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2562  ดูภาพ..
21 มีนาคม 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2562  ดูภาพ..
1 มีนาคม 2562 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน+อังกฤษ จัดโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาศตวรรษที่ 21  ดูภาพ..
28 กุมภาพันธ์ 2562 การประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2562  ดูภาพ..
14 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรภาษาไทยจัดการประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยระดับ ม.ปลาย/ปวช.  ดูภาพ..
14 กุมภาพันธ์ 2562 หลักสูตรภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดการแข่งขันออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ระดับ ม.ปลาย  ดูภาพ..
 
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
ผศ.ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ
คณบดี
       :: สายตรงคณบดี
       :: ปฏิทินคณบดี
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
Faculty of Humanites and Social Sciences
 
ผู้ชมออนไลน์ คน
คนเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น

เริ่มนับวันที่ 7 มีนาคม 2561
Faculty of Humanites and Social Sciences
Faculty of Humanites and Social Sciences