การประชุมพิจารณาข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC03031
DSC03033
DSC03034
DSC03035
DSC03036
DSC03037
DSC03038
DSC03039
DSC03040
DSC03041
DSC03042
DSC03043
DSC03044
DSC03045
DSC03046
DSC03047
DSC03048
DSC03049
DSC03052
DSC03053
DSC03054
DSC03056
DSC03057
DSC03059

กลับหน้าหลัก