การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตราฐานการเรียนรู้ [TQF]
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC02973
DSC02974
DSC02976
DSC02980
DSC02984
DSC02986
DSC02991
DSC02992
DSC02995
DSC02997
DSC02998
DSC03000
DSC03001
DSC03002
DSC03003
DSC03005
DSC03009
DSC03012
DSC03014
DSC03015
DSC03022
DSC03023
DSC03024
DSC03025

กลับหน้าหลัก