การประชุมเพื่อจัดทำร่างหลักสูตร
“ โครงการจัดตั้งศูนย์แพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ”
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC04804
DSC04807
DSC04808
DSC04809
DSC04810
DSC04811
DSC04813
DSC04814
DSC04816
DSC04817
DSC04818
DSC04819
DSC04820
DSC04821
DSC04822
DSC04824
DSC04826
DSC04827
DSC04828
DSC04829
DSC04830
DSC04833
DSC04834
DSC04836

กลับหน้าหลัก