การประชุมแผน ปีงบประมาณ 2558
ครั้งที่ 1/2557
วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC03866
DSC03870
DSC03871
DSC03873
DSC03874
DSC03875
DSC03877
DSC03878
DSC03880
DSC03882
DSC03883
DSC03884
DSC03885
DSC03886
DSC03887
DSC03888
DSC03893
DSC03897
DSC03898
DSC03899
DSC03900
DSC03901
DSC03902
DSC03904

กลับหน้าหลัก