หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
จัดโครงการ สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ณ Auditorium 2 อาคาร 36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

DSC06248
DSC06249
DSC06252
DSC06262
DSC06270
DSC06276
DSC06277
DSC06281
DSC06285
DSC06287
DSC06291
DSC06292
DSC06295
DSC06298
DSC06304
DSC06306
DSC06311
DSC06314
DSC06315
DSC06321
DSC06323
DSC06324
DSC06326
DSC06327

กลับหน้าหลัก