หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านสถิติวิจัยฯ
วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 ชั้น 4 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC04236
DSC04238
DSC04241
DSC04242
DSC04245
DSC04246
DSC04247
DSC04249
DSC04254
DSC04256
DSC04258
DSC04262
DSC04264
DSC04267
DSC04270
DSC04271
DSC04273
DSC04274
DSC04276
DSC04278
DSC04279
DSC04280
DSC04282
DSC04283

กลับหน้าหลัก