โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน
วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 2 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC03620
DSC03621
DSC03622
DSC03625
DSC03632
DSC03634
DSC03635
DSC03638
DSC03640
DSC03642
DSC03643
DSC03644
DSC03645
DSC03646
DSC03647
DSC03651
DSC03657
DSC03658
DSC03661
DSC03662
DSC03663
DSC03665
DSC03666
DSC03667

กลับหน้าหลัก