หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง บรรณารักษ์ในยุคอิเล็กทรอนิกส์
วันพุธที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม Auditorium 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

IMG_9485
IMG_9488
IMG_9490
IMG_9492
IMG_9494
IMG_9496
IMG_9500
IMG_9503
IMG_9504
IMG_9508
IMG_9511
IMG_9515
IMG_9516
IMG_9518
IMG_9520
IMG_9521
IMG_9522
IMG_9525
IMG_9526
IMG_9528
IMG_9532
IMG_9533
IMG_9577
IMG_9580

กลับหน้าหลัก