At first page Next page

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
จัดโครงการ เปิดพรมแดนความรู้ เปิดประตูสู่อาเซียน
“เรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านวรรณกรรม”
วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้อง Auditorium Room 1 ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC00558
DSC00559
DSC00561
DSC00564
DSC00565
DSC00573
DSC00574
DSC00577
DSC00581
DSC00583
DSC00591
DSC00593
DSC00594
DSC00598
DSC00602
DSC00603
DSC00606
DSC00608
DSC00611
DSC00613
DSC00615
DSC00616
DSC00619
DSC00620

กลับหน้าหลัก