หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี และ หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี
จัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “DRUMMER BACK TO BASIC”
วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC08795
DSC08797
DSC08798
DSC08799
DSC08801
DSC08812
DSC08813
DSC08814
DSC08820
DSC08824
DSC08827
DSC08829
DSC08830
DSC08831
DSC08834
DSC08835
DSC08836
DSC08838
DSC08839
DSC08842
DSC08844
DSC08845
DSC08853
DSC08854

กลับหน้าหลัก