หลักสูตรสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
จัดโครงการ การเรียนรู้ในสังคมดิจิทัล : การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในศตวรรษที่ 21
ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC08517
DSC08520
DSC08522
DSC08524
DSC08526
DSC08527
DSC08528
DSC08529
DSC08530
DSC08532
DSC08535
DSC08536
DSC08541
DSC08545
DSC08547
DSC08549
DSC08550
DSC08552
DSC08554
DSC08555
DSC08558
DSC08559
DSC08561
DSC08562

กลับหน้าหลัก