At first page Next page

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมช่อพระยอม 1 (510 ที่นั่ง) อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC07306
DSC07307
DSC07308
DSC07309
DSC07310
DSC07311
DSC07312
DSC07313
DSC07314
DSC07348
DSC07349
DSC07350
DSC07352
DSC07353
DSC07354
DSC07355
DSC07356
DSC07357
DSC07358
DSC07359
DSC07361
DSC07362
DSC07364
DSC07365

กลับหน้าหลัก