At first page Next page

โครงการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

IMG_0944
IMG_0945
IMG_0946
IMG_0947
IMG_0948
IMG_0949
IMG_0952
IMG_0953
IMG_0954
IMG_0955
IMG_0956
IMG_0957
IMG_0958
IMG_0959
IMG_0960
IMG_0961
IMG_0964
IMG_0965
IMG_0966
IMG_0967
IMG_0968
IMG_0969
IMG_0970
IMG_0971

กลับหน้าหลัก