คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ Auditorium Room 1 ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC01188
DSC01192
DSC01194
DSC01196
DSC01197
DSC01198
DSC01199
DSC01200
DSC01203
DSC01209
DSC01212
DSC01214
DSC01216
DSC01219
DSC01220
DSC01221
DSC01222
DSC01223
DSC01225
DSC01226
DSC01227
DSC01228
DSC01230
DSC01234

กลับหน้าหลัก