At first page

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กบ.ใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2560
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541

 

กลับหน้าหลัก