At first page Next page

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่และจัดกิจกรรมไหว้ครู
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 (510 ที่นั่ง)
อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคาร 36

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก