At first page Next page

โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯ
ประจำปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยมี ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ เป็นประธานกรรมการ
นายกัมปนาท อาชา เป็นกรรมการ
และ ผศ.ดร.ธนันชัย สิงห์มาตย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก