At first page Next page

หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
โดย ผศ.ดร.ชมพูนุท เมฆเมืองทอง

ต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักศึกษา จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 3
โดยมี อาจารย์อุทก พิเคราะห์ฤกษ์
ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก