At first page Next page

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
"Thailand 4.0 กับการพัฒนานักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์"
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมี อาจารย์จตุพล ชมภูนิช นักแสดง นักพูด และพิธีกรชื่อดังของเมืองไทย มาเป็นวิทยากร

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก