At first page Next page

โครงการสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค มนุษย์-สังคม ภาคประชาสังคม ครั้งที่ 6
หัวข้อ
นโยบายประชารัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : การสร้างความเป็นธรรมในชุมชนอีสาน
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม 510 ที่นั่ง, AUDITORIUM 1, AUDITORIUM 2
อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก