Previous page Next page

โครงการสัมมนาวิชาการระดับภูมิภาค มนุษย์-สังคม ภาคประชาสังคม ครั้งที่ 6
หัวข้อ
นโยบายประชารัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : การสร้างความเป็นธรรมในชุมชนอีสาน
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุม 510 ที่นั่ง, AUDITORIUM 1, AUDITORIUM 2
อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

DSC04544
DSC04545
DSC04546
DSC04547
DSC04548
DSC04549
DSC04550 DSC04551 DSC04552 DSC04553 DSC04554 DSC04555
DSC04556 DSC04557 DSC04558 DSC04559 DSC04560 DSC04561
DSC04562
DSC04563
DSC04564
DSC04565
DSC04566
DSC04567

กลับหน้าหลัก