Previous page Next page

โครงการนิทรรศการภาพถ่ายพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
ครั้งหนึ่งในชีวิต ข้าฯ ขออาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน
"น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9"
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 (510 ที่นั่ง) อาคารศูนย์การเี่รียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ สิงหเลิศ ประธานกรรมการจัดงาน กล่าวรายงาน
และ นายพิสุทธิ์ ภู่เงิน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4
เป็นประธานในพิธีปาฐกถาพิเศษและกล่าวเปิดงาน

DSC04544
DSC04545
DSC04546
DSC04547
DSC04548
DSC04549
DSC04550 DSC04551 DSC04552 DSC04553 DSC04554 DSC04555
DSC04556 DSC04557 DSC04558 DSC04559 DSC04560 DSC04561
DSC04562
DSC04563
DSC04564
DSC04565
DSC04566
DSC04567

กลับหน้าหลัก