At first page Next page

ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 (510 ที่นั่ง)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมี นายเสน่ห์ นันทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเป็นประธานในพิธี
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ เป็นวิทยากรบรรยาย

DSC04520
DSC04521
DSC04522
DSC04523
DSC04524
DSC04525
DSC04526
DSC04527
DSC04528
DSC04529
DSC04530
DSC04531
DSC04532
DSC04533
DSC04534
DSC04535
DSC04536
DSC04537
DSC04538
DSC04539
DSC04540
DSC04541
DSC04542
DSC04543

กลับหน้าหลัก