Previous page Next page

ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จัดกิจกรรมการบรรยายหัวข้อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมช่อพะยอม 1 (510 ที่นั่ง)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยมี นายเสน่ห์ นันทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเป็นประธานในพิธี
รองศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ดร.กิตติกรณ์ บำรุงบุญ เป็นวิทยากรบรรยาย

DSC04544
DSC04545
DSC04546
DSC04547
DSC04548
DSC04549
DSC04550 DSC04551 DSC04552 DSC04553 DSC04554 DSC04555
DSC04556 DSC04557 DSC04558 DSC04559 DSC04560 DSC04561
DSC04562
DSC04563
DSC04564
DSC04565
DSC04566
DSC04567

กลับหน้าหลัก